Top

最新活動消息

*** 本辦事處於每年度的「復活節」、「暑假」、「聖誕節」定期開辦軍訓營 ***

今期活動:

於2020年12月份在香港舉辦2個4天軍訓營, 詳情請留意以下資料:

訓練目的:
提升自理、自律、獨立及領導能力,增強自信心及解決問題的能力,發揮潛能,培養團隊精神,加強人際 關係及溝通能力。
**


香港4天軍訓營 - 不設「畢業典禮家長觀禮團」
           
    (A團) 日期:25/12/2020 – 28/12/2020
    (B團) 日期:29/12/2020 – 1/1/2021
     香港4天軍訓營(A團)-章程
     
     

     


報名查詢熱線: 2345 6505 / 6707 3200

 

(報名從速,額滿 即止)(報名從速}(報名從速,額滿即止) (報名從速,額滿即止)
 


 
 
 

 


Copyright © 2020 Whampoa Youth Military Training School all rights reserved.