Top

最新活動消息

*** 本公司於每年度的「復活節」、「暑假」、「聖誕節」定期開辦軍訓營 ***

今期活動:

於2024年4月份在香港舉辦3天軍訓營, 詳情請留意以下資料:

訓練目的:
提升自理、自律、獨立及領導能力,增強自信心及解決問題的能力,發揮潛能,培養團隊精神,加強人際 關係及溝通能力。
**


香港3天軍訓營
日期:2/4/2024 – 4/4/2024
香港3天軍訓營 - 章程
     
     

     


報名查詢熱線: 2345 6505 / 6707 3200

 

(報名從速,額滿 即止)(報名從速}(報名從速,額滿即止) (報名從速,額滿即止)
 


 
 
 

 


Copyright © 2020 Whampoa Youth Military Training School all rights reserved.